Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. Onder ‘HDC’ wordt verstaan: Martie Boes, handelende onder de naam Huisdierencrematorium Oost Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 8165585.
 2. Onder ‘Opdrachtgever’ wordt verstaan: de natuurlijke persoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of zaken worden geleverd.
 3. Overeenkomst: de tussen HDC en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het leveren van zaken.

 

Artikel 2 – Overeenkomst

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en Overeenkomst tussen HDC en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.
 2. Wijziging van de Overeenkomst kan alleen geschieden door schriftelijke bevestiging door HDC.

 

Artikel 3 – Diensten

 1. Alle crematiediensten van HDC hebben een besloten karakter en derhalve zijn de diensten niet voor publiek toegankelijk.
 2. HDC en zijn werknemers hebben altijd toegang tot de verschillende ruimten, ook als die gebruikt worden voor diensten.
 3. Ingeval Opdrachtgever niet binnen twee dagen na Overeenkomst aangeeft in welke vorm de crematie dient plaats te vinden (individueel (plus) of collectief), is HDC gerechtigd om te kiezen voor een collectieve crematie.

 

Artikel 4 – Tarieven

HDC verricht de crematie of stelt de andere op het opdrachtformulier vermelde diensten ter beschikking tegen de op zijn tarievenlijst vermelde tarieven.

 

Artikel 5 – Annulering

Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan is Opdrachtgever het op de tarievenlijst vermelde tarief verschuldigd ongeacht of Opdrachtgever de Overeenkomst niet of gedeeltelijk heeft uitgevoerd.

 

Artikel 6 – Betaling

 1. Degene die de Overeenkomst aangaat, verplicht zich tot betaling van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten.
 2. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Als betaling geschiedt middels automatische incasso, maar de betaling wordt gestorneerd of om enige andere reden niet plaatsvindt, dan dient Opdrachtgever er zorg voor te dragen dat het factuurbedrag alsnog binnen veertien dagen na de factuurdatum wordt voldaan.
 4. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever een rente van 1% per maand verschuldigd. Tevens is Opdrachtgever alsdan gehouden tot vergoeding van alle te maken (incasso)kosten en kosten van een gerechtelijke procedure verband houdende met (volledige) betaling van het verschuldigde. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.
 5. Reclames betreffende de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor Opdrachtgever.

 

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

Alle door HDC geleverde zaken blijven eigendom van HDC totdat Opdrachtgever voldaan heeft aan zijn/haar betalingsverplichtingen jegens HDC.

 

Artikel 8 – Termijn

Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst een termijn is overeengekomen, is dit nimmer een fatale termijn.

 

Artikel 9 – Asbestemming

Indien de asbestemming niet binnen drie maanden na de datum van crematie aan HDC schriftelijk is medegedeeld, is HDC  – na schriftelijke aanmaning – gerechtigd de as te verstrooien op de door hem aangegeven bestemming. De bijkomende kosten worden integraal doorbelast aan Opdrachtgever.

 

Artikel 10 – Opschortingsrecht

Opdrachtgever is gerechtigd de afgifte van de as op te schorten, totdat Opdrachtgever al haar/zijn (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan.

 

Artikel 11 – Overmacht

Indien HDC zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat HDC alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen zonder dat HDC tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden is.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. HDC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat HDC is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 2. De aansprakelijkheid van HDC is beperkt tot hetgeen uit de wet voortvloeit. Indien HDC aansprakelijk is voor enigerlei schade, is de aansprakelijkheid van HDC beperkt tot maximaal het factuurbedrag althans dat gedeelte van het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. HDC is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HDC.

 

Artikel 13– Toepasselijk recht

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst onderworpen aan Nederlands recht.