Image
Image
Image 

 

 

 

   INHOUD van deze pagina

 

1. Algemeen
          - Begin
          - Dierenarts
          - Huisgenoot
          - Afscheid
          - Algemene kenmerken

2. Keuze

          - Begraven
          - Cremeren
          - Destructie

3. Algemene voorwaarden HDC Oost Nederland 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

1. Algemeen

Begin
De blijde komst van een huisdier gaat bijna altijd gepaard met het toekomstige moment van afscheid nemen. Wij mensen hebben nu eenmaal een hogere levensverwachting. 

Dierenarts
De medische zorg voor huisdieren en de voeding is de laatste jaren sterk verbeterd, waardoor dit moment steeds verder in de toekomst ligt.
Een regelmatig bezoek aan de dierenarts helpt u het leven van uw huisdier dan ook te verlengen, hij signaleert vaak tijdig ziektes en behandeld deze succesvol.

Huisgenoot
De tegenwoordige rol van het huisdier is veranderd van bijvoorbeeld waakhond en kat voor het vangen van muizen, naar huisgenoot.
De gevolgen van deze rolsverandering zijn vaak pijn en verdriet bij het afscheid nemen. Sta hier even bij stil hoe u hiermee omgaat, ook met betrekking tot kinderen en andere huisdieren.


Afscheid
Natuurlijk hopen wij dat uw huisdier na een lang goed leven op een natuurlijke wijze rustig inslaapt.
De realiteit is vaak dat het laatste stukje leven gepaard gaat met pijn.
Meestal wordt de hulp van de dierenarts ingeroepen om het huisdier te helpen met een respectvolle beëindiging van het leven.
Uw dierenarts heeft de kennis om u te helpen bij het nemen van een goede beslissing.

Algemene kenmerken:
Honden zijn roedeldieren, u bent zijn of haar roedel.
In de natuur laat een dier geen pijn blijken, uit angst te worden verstoten uit de roedel.
Ook katten zoeken vaak een rustig plekje als ze gaan sterven.
U als eigenaar merkt vaak als eerste een gedragsverandering bij uw huisdier. Lusteloosheid, agressie, niet meer willen lopen of eten, het laten gaan van ontlasting zijn signalen, dat er iets mis is.
Raadpleeg tijdig uw dierenarts, en neem als het niet anders kan de beslissing voor uw huisdier.

-------------------------------------------------------------------------------------

 

 

2. Keuze
Na het overlijden van uw huisdier, komt de vraag hoe nu verder?
Wij als modern huisdierencrematorium willen u helpen met een bewuste keuze.
De manier en de voor- nadelen hiervan, hebben wij voor u objectief op een rij gezet.
1 Begraven
2 Cremeren
3 Destructie (achterlaten bij de dierenarts)

BEGRAVEN
ALGEMEEN: Langzaam natuurlijk proces.
Restanten (botten en vacht) blijven ook na tientallen jaren in de bodem aanwezig.
Nederland heeft ruim 2 miljoen honden en ruim 3 miljoen katten, het kan erg vol worden.

A) Dierenbegraafplaats
    - Plek om naar toe te gaan.
    - Kosten.
    - Na 3/ 5 jaar opnieuw kosten, tot beëindiging graf. 
    - Afstanden om te bezoeken.
B) In de tuin
     -Wetgeving:Is toegestaan tot 10kg, behalve als de
      gemeenteverordening anders aangeeft.
      Niet toegestaan bij huurwoningen.
     - Bij verhuizing blijven de restanten achter
     - Denk aan verbouwing/opnieuw inrichten van de tuin.
     - Emoties bij het graf delven en begraven huisdier.
     - Geen kosten.
C) In de vrije natuur
    - Toestemming van de grondeigenaar nodig.
    - Toekomstige wijzigingen bestemmingsplan.
    - Emoties bij graf delven en begraven huisdier.
    - Geen kosten.
Tips:
    - Zorg dat er minimaal 1 meter aarde bovenop uw huisdier ligt in  
       verband met wilde zwijnen, vossen ect. 
    - Eventueel nog extra afdekken met stenen.
    - Gebruik geen materialen die het milieu schaden.
    - Zorg dat er openingen zijn zodat de natuur zijn gang kan
      gaan in verband met mummificatie.


  
CREMATIE
Algemeen: Snel en schoon proces, de asresten bestaan bijna 100% uit kalk.
    - Mogelijkheid om op gepaste wijze afscheid te nemen in de hiervoor 
      speciaal ingerichte ruimtes op het crematorium.
    - Controle over de asresten van uw huisdier
      deze kunt u:
    - Zelf uitstrooien op een plek waar hij/zij graag was.
    - Begraven op een mooie plek of eigen tuin.
    - Door het crematorium laten uitstrooien.
    - Blijvende herinnering in een urn of sieraad.
    - In Bio-urn, deze kunt u begraven als u er aan toe bent.
      Deze urn lost na enige tijd op en wordt weer één met de natuur.
    - Kosten.
    - Wij bieden de mogelijkheid om op afspraak afscheid bij ons te  
      nemen, waarna direct de crematie wordt gestart.(eventueel in uw bijzijn)
      U kunt direct de as van uw huisdier weer mee naar huis nemen.

 

DESTRUCTIE
Algemeen: Het woord destructie staat voor vernietiging. Uw huisdier wordt 
      verwerkt volgens de wettelijke richtlijnen voor dierlijk afval, dit gebeurt
      massaal in combinatie met vee en slachtafval.
      Het proces bestaat uit centraal verzamelen, verkleinen tot stukjes van
      0,5 tot 1cm.
      Steriliseren door middel van hete stoom en vervolgens vocht onttrekken
      (drogen)Het residu bestaat uit een poeder en olie, deze worden weer
      gebruikt als brandstof. Meer informatie hierover vindt u op
      http://www.rendac.com/nl/producten-en-activiteiten/
    - Geen of geringe kosten
 

Wij hopen dat wij u hiermee van dienst zijn geweest om een goede keuze te maken die bij u past.
Als u suggesties of aanvullingen heeft voor deze pagina vernemen wij dat graag.
Dhr. Mart Boes
Huisdierencrematorium Oost Nederland  
Zweedsestraat 19-d    7418BG   DEVENTER
  This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it    tel 0570-625968

-------------------------------------------------------------------------------------

 

 

3. Algemene voorwaarden Huisdierencrematorium oost Nederland

 Artikel 1 – Definities
1. Onder ‘HDC’ wordt verstaan: Martie Boes, handelende onder de naam  Huisdierencrematorium Oost Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 8165585.
2. Onder ‘Opdrachtgever’ wordt verstaan: de natuurlijke persoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of zaken worden geleverd.
3. Overeenkomst: de tussen HDC en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het leveren van zaken.

Artikel 2 – Overeenkomst
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en Overeenkomst tussen HDC en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.
2. Wijziging van de Overeenkomst kan alleen geschieden door schriftelijke bevestiging door HDC.

Artikel 3 – Diensten
1. Alle crematiediensten van HDC hebben een besloten karakter en derhalve zijn de diensten niet voor publiek toegankelijk.
2. HDC en zijn werknemers hebben altijd toegang tot de verschillende ruimten, ook als die gebruikt worden voor diensten.
3. Ingeval Opdrachtgever niet binnen twee dagen na Overeenkomst aangeeft in welke vorm de crematie dient plaats te vinden (individueel (plus) of collectief), is HDC gerechtigd om te kiezen voor een collectieve crematie.

Artikel 4 – Tarieven
HDC verricht de crematie of stelt de andere op het opdrachtformulier vermelde diensten ter beschikking tegen de op zijn tarievenlijst vermelde tarieven.

Artikel 5 – Annulering
Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan is Opdrachtgever het op de tarievenlijst vermelde tarief verschuldigd ongeacht of Opdrachtgever de Overeenkomst niet of gedeeltelijk heeft uitgevoerd.

Artikel 6 – Betaling
1. Degene die de Overeenkomst aangaat, verplicht zich tot betaling van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten.
2. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. Als betaling geschiedt middels automatische incasso, maar de betaling wordt gestorneerd of om enige andere reden niet plaatsvindt, dan dient Opdrachtgever er zorg voor te dragen dat het factuurbedrag alsnog binnen veertien dagen na de factuurdatum wordt voldaan.
4. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever een rente van 1% per maand verschuldigd. Tevens is Opdrachtgever alsdan gehouden tot vergoeding van alle te maken (incasso)kosten en kosten van een gerechtelijke procedure verband houdende met (volledige) betaling van het verschuldigde. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.
5. Reclames betreffende de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor Opdrachtgever.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud
Alle door HDC geleverde zaken blijven eigendom van HDC totdat Opdrachtgever voldaan heeft aan zijn/haar betalingsverplichtingen jegens HDC.

Artikel 8 – Termijn
Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst een termijn is overeengekomen, is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 9 – Asbestemming
Indien de asbestemming niet binnen drie maanden na de datum van crematie aan HDC schriftelijk is medegedeeld, is HDC  – na schriftelijke aanmaning – gerechtigd de as te verstrooien op de door hem aangegeven bestemming. De bijkomende kosten worden integraal doorbelast aan Opdrachtgever.


Artikel 10 – Opschortingsrecht
Opdrachtgever is gerechtigd de afgifte van de as op te schorten, totdat Opdrachtgever al haar/zijn (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan.

Artikel 11 – Overmacht
Indien HDC zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat HDC alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen zonder dat HDC tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden is.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
1. HDC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat HDC is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
2. De aansprakelijkheid van HDC is beperkt tot hetgeen uit de wet voortvloeit. Indien HDC aansprakelijk is voor enigerlei schade, is de aansprakelijkheid van HDC beperkt tot maximaal het factuurbedrag althans dat gedeelte van het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. HDC is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HDC.

Artikel 13– Toepasselijk recht
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst onderworpen aan Nederlands recht.